Poslanie

Poslaním Honorárneho konzulátu Kórejskej republiky v Žiline (HKKR) je zabezpečenie služieb v zmysle Viedenského dohovoru o konzulárnych stykoch, t. j. poskytovanie služieb najmä kórejským fyzickým a právnickým osobám na území Slovenska.

Sem prináleží:

 • vytváranie podmienok na spoluprácu v oblasti obchodu a výroby medzi spoločnosťami Kórejskej a Slovenskej republiky
 • spolupráca v oblastiach vzdelávania, vedy a výskumu, podpora projektov
 • vytváranie kultúrnych mostov medzi Slovenskou a Kórejskou republikou
 • športové podujatia

Okrem vyššie uvedeného, zabezpečuje konzulát aj pomoc tým kórejským občanom, ktorí sa na Slovensku dostanú do ťažkostí, či už v osobnej alebo podnikateľskej rovine.

Možnosti HKKR zasahovania do policajných, prípadne súdnych záležitostí sú Viedenským dohovorom silne limitované. HKKR môže pomôcť len ako znalec miestnych pomerov zabezpečením advokáta, tlmočníka, prípadne inou pomocou, ktorá nemá vplyv na proces vyšetrovania alebo súdu. V takýchto prípadoch bude HKKR spolupracovať s kórejským konzulátom v Bratislave, ktorý má v rámci diplomacie väčšie právomoci. HKKR nemá oprávnenie vydávať víza do Kórejskej republiky (KR), ani náhradné cestovné dokumenty občanom KR. Túto možnosť má výhradne konzulát na veľvyslanectve v Bratislave.

HKKR vedie honorárny konzul p.Oldřich Kovář, ktorého je možné zastihnúť buď priamo na úrade, alebo v kancelárií Rentis, s. r. o. – nad konzulárnym úradom. Z dôvodu  občasných služobných ciest sa schôdzka s konzulom odporúča dohodnúť min. dva dni vopred. Schôdzky je možné dohodnúť aj mimo stránkových dní.


Spolupráca v oblastiach obchodu a výroby

Honorárny konzulát v tejto súvislosti:

 • napomáha kórejským podnikateľským subjektom etablovať sa na teritóriu pôsobenia konzulátu,
 • poskytuje poradenské služby kórejským fyzickým a právnickým osobám,
 • vyhľadáva obchodné príležitosti a partnerské kontakty na rozvoj vzťahov medzi podnikateľskými a regionálnymi subjektmi,
 • posudzuje aktivity výrobných a obchodných spoločností v cezhraničnom rozmere,
 • vytvára podmienky pre organizovanie kórejských misií do teritória pôsobenia v rámci SR,
 • napomáha k uskutočneniu prezentácie kórejských produktov organizovaním workshopov, biznis – fór, seminárov a pod.,
 • spolupracuje s obchodno-priemyselnými komorami, agentúrou SARIO, priemyselnými a inými zväzmi, s cieľom pomôcť kórejským subjektom v oblasti podnikania,
 • poskytuje informácie o organizovaných špecializovaných medzinárodných výstavách a veľtrhoch.

Veda, výskum a kultúra

Honorárny konzulát je nápomocný pri vytváraní bilaterálnych vzťahov vo všetkých sférach podporujúcich rozvoj v oblasti vedy, výskumu, kultúry a športu.

Napriek značnej geografickej vzdialenosti medzi SR a KR, slovenskí umelci participujú na rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach doma i v zahraničí, čo významne prispieva k pozitívnej prezentácii a lepšiemu spoznaniu slovenského umenia a kultúry v geograficky vzdialenom a kultúrno-spoločensky odlišnom priestore Kórejskej republiky.

Kultúrne aktivity sú na oboch stranách bohaté, pričom treba oceniť, že mnohé slovenské kultúrne podujatia, sú sponzorované zo strany kórejských spoločností (najmä Kia Motors). V Kórejskej republike účinkovali Slovenské komorné divadlo Martin (2010 a 2012), folklórne súbory Gymnik (2011) a Vršatec (2015), Slovenský komorný orchester (2013), Capella Istropolitana (2013), Cigánski diabli (2014), Slovenská filharmónia (11/2015). Zrealizovaný bol prvý Slovenský filmový festival v Busane (2014), výstava divadelných plagátov v Gangneungu (11/2015), muzikál Madam de Pompadur S. Sklovskej (07/2016), žilinský symfonický orchester Sinfonietta (09/2016), gitarový recitál M. Brullovej (08/2016) a v spolupráci s Korea Foundation výstava divadelných plagátov v Soule, ako aj (11/2016) množstvo ďalších kultúrnych aktivít. ( zdroj MZVaEZ SR)

Vo vede a výskume je stále mnoho príležitostí na spoluprácu a my veríme, že tieto príležitosti budú čoskoro využité. Podobne je tomu aj v športe